top of page

RETNINGSLINJER

TILDELING AV STIPEND
Bakgrunn

Stiftelsen Lauvsprett har opprettet et stipend basert på midler etter salget av ungdomshuset Solhaug i Lommedalen.

 

Formål

Stipendet skal tildeles allmennyttige tiltak til beste for innbyggere og organisasjoner i Lommedalen. Stipend­ordningen skal bidra til inkludering, gode levekår, bedre folkehelse og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Lommedalen.

Hvem kan søke?

En juridisk enhet med tilknytning til Lommedalen, eller en søkergruppe bestående av minst tre enkeltpersoner med tilknytning til Lommedalen, kan søke. Søker må bedrive allmennyttig/frivillig virksomhet, ikke nærings­virksomhet som drives ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper. Eksempler på allmennytte er religion, kultur, idrett, miljø, humanitært arbeid og annen ideell virksomhet.

 

Søknad sendes inn ved bruk av eget søknadsskjema. Søknadsfrist er 1. mars.

 

Tildelingskriterier

Stipendet skal bidra til fondets formål. Det kan gis stipend til prosjektanskaffelser eller utviklingstiltak, men ikke til ordinær drift.

 

Det vil bli lagt vekt på at tiltaket som tildeles midler har et potensial for å nå bredt, likevel slik at det er bedre å hjelpe noen enn å kunne hjelpe alle.

 

Søkeren må beskrive de konkrete formål det søkes støtte til.

Tildeling

Hvert år kan det deles ut stipender på inntil NOK 120 000 (stipendbeløp) per tiltak/mottaker, begrenset til inntil NOK 450 000 totalt per år.

 

Tildelingen vil skje én gang pr. kalenderår. Styret i Lauvsprett SA har ansvaret for at stipend deles ut hvert år, såfremt det finnes kvalifiserte søkere. Dersom en organisasjon/søkergruppe søker stipend til flere tiltak, vil hver søknad bli behandlet separat. Styret vil etterstrebe at stipendene fordeles på flere mottakere.

 

Styret vil foreta risikovurdering av tiltak og fastsette utbetalingsplan i henhold til dette.

 

En enkel rapport om hvordan tildelte stipendmidler er anvendt skal sendes til Lauvsprett SA innen utgangen av januar året etter tildeling. Rapporten skrives på mal som følger tildelingsbrevet.

 

Søknad om stipend fylles ut elektronisk her.

Den kan også skrives ut, fylles ut manuelt, scannes og sendes på e-post til Stiftelsen Lauvsprett: styret@stiftelsenlauvsprett.no

FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL HEDERSPRISEN

Stiftelsen Lauvsprett har innstiftet en hederspris som kan tildeles en person som i et enkelt år, eller over tid, har gitt et spesielt verdifullt bidrag til ungdomsarbeidet i Lommedalen.

Hedersprisen består av en gave med tilknytning til Lommedalen og et pengebeløp begrenset oppad til 10 % av stiftelsens stipendbeløp det aktuelle år.

Hedersprisen annonseres i dertil egnede medier og spesielt overfor tidligere andelseiere i Lauvsprett SA. Frist for innlevering av forslag på kandidater offentliggjøres samtidig. Kandidater skal fortsatt være aktive i en frivillig rolle.

 

Forslag til mottakere kan leveres av alle med interesse for frivillig arbeid i Lommedalen. Forslaget skal leveres med begrunnelse, og kan fylles ut elektronisk her.

Stiftelsens styre vurderer forslagene, fatter vedtak og foretar tildeling av hedersprisen i dertil egnede omgivelser, eventuelt med tilhørende seremoniell.

 

Tidspunkt for de enkelte aktiviteter følger stiftelsens årshjul.

(Vedtatt av styret i Lauvsprett SA 21.6.2018)

bottom of page